تلسکوپ جیمز وب تعدادی از اولین ستاره های جهان را کشف کرد


تهران – ایرنا – تلسکوپ فضایی جیمز وب با تمرکز (بزرگنمایی) روی کهکشان GN-z11 که 430 میلیون سال پس از انفجار بزرگ وجود داشته است، تعدادی از قدیمی ترین ستارگان کیهان را شناسایی کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85412079/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF