تمایل ایران به اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان آمریکایی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور دانشجویان در و، علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایران آمادگی دارد به دانشجویان آمریکایی که در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه ا،اج شده اند، بورسیه دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85468011/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85