تمرکز ستاد دیجیتال بر روی استفاده از هوش مصنوعی و ورود به عرصه اقتصادی است


تهران – ایرنا – دبیر اقتصاد و هوش دیجیتال در ستاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: این ستاد بر روی کاربرد هوش مصنوعی و ورود به عرصه اقتصادی تمرکز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406486/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA