تنها ماده انتخاب دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی اعلام شد


تهران – ایرنا – رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای ماده واحده «انتخاب دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی» خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85350280/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF