تهیه شده توسط نماینده ولی فقیه در امور حج و رئیس دانشگاه همکاری علمی تایلند


تهران – ایرنا – نماینده ولی فقیه در امور حج و رئیس دانشگاه چولا برای تبادل و همکاری علمی اعلام آمادگی ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85434944/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C