تهیه صندوق نوآوری برای ارائه طرح جامع «نظام تأمین مالی نوآوری در کشور» در راستای شعار سال.


تهران – ایرنا – رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از آمادگی این صندوق برای ارائه طرح جامع «سامانه تأمین مالی نوآوری قطر» به ،ت با حمایت صندوق‌های پژوهش و فناوری و در راستای شعار «سال جاری» خبر داد. رونق تولید با مشارکت مردم.»

منبع: https://www.irna.ir/news/85437502/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C