توسعه سیستم امنیتی تلفن همراه دستاورد برگزیده جشنواره جوانان خوارزمی


تهران-ایرنا- برگزیده بیست و پنجمین جشنواره جوانان خوارزمی موفق به توسعه سیستمی شد که امکان مدیریت تلفن های همراه هوشمند را برای مدیران شرکت ها فراهم می کند و ضریب امنیتی و کنترل دسترسی کاربران به تلفن های همراه هوشمند را افزایش می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413876/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87