توسعه و بهره برداری از دارایی های نامشهود پژوهشکده سرطان دانشگاه معتمد الجهاد


تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری با هدف ترویج و فرهنگ سازی، برنامه ریزی و مدیریت توسعه فناوری و کمک به بهره برداری از دارایی های فکری بین مرکز مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بنیاد منعقد شد. پژوهشکده سرطان دانشگاه معتمد الجهاد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413334/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF