تولید قاصدک روسی برای تولید لاستیک طبیعی


تهران – ایرنا – یک محقق ایر، در حوزه کشاورزی موفق به تولید قاصدک روسی برای تولید ،تیک طبیعی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85436847/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C