تکامل زبان اشاره با استفاده از مدل سازی کامپیوتری


تهران- ایرنا- گروهی از متخصصان بین المللی زبان شناسی با استفاده از مدل کامپیوتری توانسته اند منشاء رایج ترین زبان های اشاره امروزی را ردیابی کنند تا بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85374888/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C