ثبت نام برای بکارگیری نخبگان در شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی آغاز شده است


تهران – ایرنا – ثبت اولین فراخوان بکارگیری نخبگان و استعدادها در شرکت های دانش بنیان و خصوصی با هدف تأثیرگذاری بر نخبگان بخش خصوصی آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372955/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C