جامعه دانشگاهی از فرمانده نیروی دریایی تجلیل کرد


تهران – ایرنا – با حضور امیر دریادار شهرام ایر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فرمانده نیروی دریایی ارتش به پاس ماموریت در سراسر جهان از جامعه دانشگاهی تجلیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365976/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF