جریان منحصر به فرد اطلاعات در مغز انسان را شناسایی کنید


تهران – ایرنا – بررسی جدید نشان می دهد که حرکت اطلاعات در مغز انسان مانند مغز حیوانات دیگر نیست و این موضوع می تواند درس های مهمی در مورد چگونگی تکامل انسان داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85338063/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86