جستجوی ماده تاریک در عمق 2370 متری در آزمایشگاه زیرزمینی چین


تهران – ایرنا – بزرگترین و عمیق ترین آزمایشگاه زیرزمینی جهان در عمق 2370 متری در چین تاسیس شد تا برای کشف اسرار ماده تاریک تلاش کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364589/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DB%B2%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86