جلسه کارگروه دائمی با موضوع ماده (3) آیین نامه داخلی شورای راهبری تولید دانش تشکیل شد.


تهران – ایرنا – سی امین جلسه کارگروه دائمی با موضوع ماده (3) آیین نامه داخلی شورای راهبری فناوری ها و تولید دانش بنیان در دفتر معاونت علمی، فناوری و دانش ریاست جمهوری برگزار شد. -اقتصاد مبتنی بر .

منبع: https://www.irna.ir/news/85416604/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B3-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C