جهاد دانشگاهی بسته های سیاستی را برای تبیین شعار سنت ارائه می کند


تهران – ایرنا – رئیس جهاد دانشگاهی ضمن تشریح کمک های مردمی به توسعه فناوری های پیشرفته در این نهاد گفت: شعار سال باید مورد حمایت علمی قرار گیرد و پژوهشگاه علوم انس، و اجتماعی در حوزه علوم انس،. . شعار کلی ارائه بسته های سیاستی در این زمینه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85423809/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF