حذف دی اکسید کربن از جو زمین با استفاده از نور خورشید


تهران- ایرنا- محققان روش جدیدی را برای جذب «دی ا،ید جرثقیل» از جو زمین با استفاده از مایع مخلوط و تولید کربنات ابداع کرده اند که در آینده قابل استفاده تجاری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85353889/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF