حرکت بنیاد ملی علوم به سمت تولید علمی/2000 کارشناس کمی در حال آموزش هستند


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد بنیاد دانش بنیان تاکید کرد: جهت گیری بنیاد علم ایران به سمت حمایت از محصولات و ،وجی های علمی با کیفیت با رویکرد دستیابی به اقتدار علمی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85466945/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87