حقیقت پذیرش مدارک برای دانشجویان دانشگاه روسیه چیست؟


مسکو – ایرنا – رایزن علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو شایعه پذیرش گواهینامه های دانشجویان علوم پزشکی از دانشگاه های روسیه مانند سچنوف که در لیست تاییدیه و، بهداشت، درمان و درمان قرار ندارند را تکذیب کرد. آموزش پزشکی و تشریح وضعیت اخیر پیش نویس توافقنامه تهران- مسکو در زمینه های غیرپزشکی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392219/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA