حکومت با مشارکت مردم بهترین راه برای رسیدن به شعار رهبر معظم انقلاب است


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حکمر، با مشارکت حدا،ری مردم به ،وان یک اصل اساسی بهترین راه برای تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85425287/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8