دادگاه 133 دانشجوی دانشگاه نیویورک را برای حمایت از غزه احضار کرد


نیویورک – ایرنا – در حالی که 200 روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه می گذرد و جنایات این رژیم علیه مردم بی گناه فلسطین بدون مجازات ادامه دارد و با حمایت مالی، نظامی و سیاسی ،ت جو بایدن، دانشگاه های آمریکا به ،وان یکی از دانشگاه های آمریکایی در این کشور به شمار می روند. صحنه سرکوب دانش آموزان توسط پلیس

منبع: https://www.irna.ir/news/85454894/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA