دانشمندان الگوی باستانی پر پرندگان را کشف کرده اند


تهران – ایرنا – محققان با بررسی و تجزیه و تحلیل صدها گونه پرنده از موزه های سراسر جهان به این نتیجه رسیده اند که نقش و نگارهای خاص پر پرندگان پشت توانایی پرواز آنهاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398523/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF