دانشمندان: یکی از کشورهای بزرگ جهان به دو نیمه تقسیم شده است


تهران – ایرنا – گروهی از ژئوفیزیکدانان در پژوهشی جدید گفتند که یکی از بزرگترین کشورهای جهان ی،ی هند با بررسی توسعه لایه ها و صفحات زیرزمینی در فلات تبت به دو نیمه ت،یم شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363524/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA