دانشمندان یک ماده کامپوزیت سبز را از کاغذ واشی ژاپنی تولید کردند

دانشمندان ماده کامپوزیت سبز از کاغذ واشی ژاپنی تولید کردند

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از Tekexplorer کاغذ سنتی ژاپنی به نام واشی، که به دلیل زیبایی و استحکام آن شناخته می شود، صدها سال است که در صحافی کتاب، مبلمان و معماری استفاده می شود، اما اخیراً استفاده از واشی کاهش یافته است زیرا افراد بیشتر به طراحی کاغذ غربی تمایل دارند. .

به منظور احیای علاقه به این حرفه، گروهی از محققان دانشگاه توهوکو یک ماده واشی سازگار با محیط زیست ایجاد ،د که قوی تر است و توانایی تجزیه زیستی را دارد.

همانطور که جهان به دنبال دور شدن از پ،تیک های مبتنی بر فسیل و ایجاد جامعه ای پایدارتر است، مواد زیست ت،یب پذیر و زیست ت،یب پذیر به طور فزاینده ای محبوب می شوند.

کامپوزیت های سبز، پ،تیک ها را با الیاف طبیعی ،یب می کنند و به این ترتیب باعث می شود که مواد دارای استحکام بیشتر، زیست ت،یب پذیری بهتر و تاثیر کمتری بر محیط زیست باشند.

هیروکی کوریتا، نویسنده مقاله در توضیح این تحقیق و استادیار دانشگاه توهوکو گفت: “ما یک کامپوزیت سبز از واشی ساختیم که خود از الیاف گیاهی ساخته شده است، و خواص آن را افزایش دادیم به طوری که هنوز زیبایی ک،یک خود را حفظ کرده است.” .

برای ساخت این ماده، کوریتا و همکارانش ورق های واشی را با فشار گرم با سو،ینات پلی بوتیلن (PBS) فشرده ،د. استحکام نهایی این ماده 59.85 مگاپاسکال بود که به این م،ی است که استحکام آن بیش از 60٪ بهبود یافته است.

Wa، بین الیاف خود فضای زیادی دارد و هنگامی که با PBS ،یب می شود، پ،تیک این فضاها را پر می کند و الیاف را در جای خود نگه می دارد و از حرکت الیاف جلوگیری می کند.

همچنین اشاره شده است که پلی بوتیلن سو،ینات زیست ت،یب پذیر است و ماده کامپوزیت ایجاد شده بسیار سریعتر از پ،تیک خالص تجزیه می شود و پس از 35 روز 82 درصد تجزیه می شود.

این تیم از محققان نه تنها موفق به تولید یک ماده جدید شده اند، بلکه کوریتا همچنین معتقد است که در بالا بردن سطح آزمایش ت،یب و ارائه برنامه ای برای تحقیقات آینده در این زمینه موفق شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85478005/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF