دانشگاهیان باید با شرکت در انتخابات و انتخاب فرد مناسب به قدرت اجتماعی خود دست یابند


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه تربیت مدرس بر نقش دانشگاهیان به ،وان مرجع و الگوی جامعه در تحولات اجتماعی تاکید کرد و گفت: یقیناً همه ما دانشجویان وظیفه داریم در انتخابات شرکت کنیم و سرنوشت خود را رقم بزنیم. با نفوذ در جمهوری خواهی و دموکراسی بیایید درست بگوییم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368345/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86