دانلود پایان نامه

ارقامی که سایهانداز خود را سریع تکمیل نمایند به خوبی میتوانند علفهایهرز را تحت فشار قرار دهند. محمدی و همکاران (2004) اظهار داشتند بسته شدن کانوپی نخودایرانی استقرار و توان رقابتی علفهایهرزی را که بعد سبز میشوند کاهش میدهد.
2-2-4-4 رقابت برای فضا
یکی دیگر از منابعی که گیاهان برای آن رقابت میکنند فضا است. فضای در اختیار گرفته هر گیاه که با توجه به الگوی کشت و تراکم مشخص میشود بیان کننده قلمرو هر گیاه است. رقابت برای فضا در زیر خاک برای رطوبت و مواد غذایی و در روی خاک برای به دست آوردن نور توسط گیاهان انجام میشود (زند و همکاران، 1383). رقابت در زیر خاک معمولا بیشتر از رقابت بر روی خاک عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد البته به استثنای رقابت علفهرز و گیاه زراعی که در آن، رقابت اندام هوایی با شدت بیشتری انجام میشود (بوت و همکاران، 2003).
2-2-4-5 اهمیت حذف علفهایهرز
وجود علفهرز در جامعه گیاهی در کنار گیاه زراعی، باعث افزایش تراکم گیاهی میشود. یکی از عواملی که باعث محدودیت آب، مواد غذایی و نور میگردد وجود علفهایهرز در کنار گیاه زراعی است (چائیچی و احتشامی، 1380). در برخی پژوهشها مشخص شد وجین در ابتدای فصل رشد ضروری نیست زیرا رقابت زیادی بین گیاه زراعی و علفهرز در ابتدا وجود ندارد (فرایزن28، 1979).
2-3زمان وجین
2-3-1 ارتفاع بوته
رقابت گیاه زراعی با علفهایهرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه زراعی تأثیرگذار است. احمدی و همکاران (1383) نشان دادند که در گیاه سویا ارتفاع بوته با افزایش مدت تداخل علفهایهرز کاهش یافت. به نظر این محققان بیشترین ارتفاع بوته در تیمار کنترل تمامفصل و کمترین ارتفاع بوته در تیمار تداخل تمامفصل به دست آمد. محمدی و همکاران (2004) در آزمایشی در رابطه با ارتفاع بوته نخود اظهار کردند با افزایش طول دوره تداخل علفهایهرز طول اندام هوایی کاهش مییابد به نحوی که در تیمار تداخل تمامفصل در مقایسه با تیمار کنترل کامل ارتفاع بوته نخود 41 درصد کاهش یافت. به نظر این محققان تداخل علفهایهرز تولید مادهخشک در اندام هوایی را کاهش میدهد. از طرفی سمائی و همکاران (1385) به نقل از صادقی و همکاران افزایش ارتفاع بوته سویا را در رقابت با علفهایهرز گزارش دادند. به علاوه این محققان به نقل از هادیزاده و رحیمیان نیز بیان کردند که رقابت علفهایهرز باعث افزایش ارتفاع بوته میشود.
2-3-2 تعداد شاخهفرعی
به نظر میرسد که کاهش تعداد شاخههایفرعی در گیاه لوبیا در اثر رقابت سوروف و تاجخروس از طریق کاهش تعداد غلاف منجر به کاهش عملکرد دانه شده و بخش عمده تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیک مربوط به کاهش ساقههایفرعی است (ایزدیدربندی و همکاران، 1382). سمائی و همکاران (1385) به نقل از هادیزاده و رحیمیان علت تغییرات تعداد غلاف را از طریق تغییر در شاخهدهی یا ریزش گلها دانستهاند. کوکر و بالیان29 (1999) در نخود اعلام کردند تداخل علفهایهرز اساسا تعداد غلاف و تعداد شاخهفرعی در گیاه را کاهش میدهد. همچنین طولانیتر شدن تداخل علفهایهرز در گیاه نخود باعث کاهش تعداد شاخهجانبی میشود (محمدی و همکاران، 2004).
2-3-3 تأثیر زمان وجین بر تعداد غلاف در بوته
سمائی و همکاران (1385) به استناد هارپر اظهار کردند که در گیاه سویا مهمترین جزء عملکرد تعداد غلاف در بوته است که به شدت تحت تأثیر رقابت علفهایهرز قرار میگیرد. به علاوه این محققان به نقل از هیوم و همکاران گزارش دادند که بین تعداد غلاف در بوته و عملکرد رابطه مستقیم وجود دارد که اغلب تحت تأثیر رقابت واقع میشود. ایزدیدربندی و همکاران (1382) با مطالعه اثر رقابتی علفهایهرز سوروف و تاجخروس بر عملکرد لوبیا مشاهده کردند که کاهش عملکرد ناشی از حضور گونههای تاجخروس و سوروف به علت کاهش تعداد غلاف است و کاهش تعداد غلاف به نوبه خود تعداد دانه را در بوته کاهش میدهد. به علاوه این محققان به نقل از فیلیپ و برادلی بیان کردند که علفهایهرز همانند تنشهای رطوبتی اغلب باعث کاهش تعداد غلاف میشوند. احتشامی و همکاران (1384) نیز بیان کردند که زمان حذف علفهایهرز بر روی تعداد غلاف در بوته سویا تأثیر بسیار معنیداری داشت. در نتیجه رقابت علفهایهرز، تعداد غلاف در بوته کاهش یافت. این محققان همبستگی بسیار بالایی را بین کاهش تعداد غلاف در بوته و درصد کاهش عملکرد در رقابت علفهایهرز مشاهده کردند. همچنین در این مطالعه مشخص شد که تعداد غلاف در گیاه حساسترین جزء عملکرد نخود به تداخل علفهایهرز است (محمدی و همکاران، 2004). سمائی و همکاران (1385) در رقابت علفهایهرز و سویا با مقایسه تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در غلاف و وزن هزاردانه نشان دادند که تاجخروس با تأثیر بر تعداد غلاف منجر به کاهش عملکرد میشود. آقاعلیخانی و همکاران (1384) در مطالعهای که بر روی لوبیاچیتی انجام دادند نتیجه گرفتند که افزایش زمان حضور علفهایهرز از طریق کاهش تعداد غلاف در بوته عملکرد لوبیاچیتی را کاهش میدهد. محمدی و همکاران (2004) با مطالعه رقابت علفهایهرز با نخود ایرانی نتیجه گرفتند که طولانی شدن تداخل علفهایهرز باعث کاهش تعداد غلاف در بوته میشود.
2-3-4 تأثیر زمان وجین بر تعداد دانه در غلاف
در مطالعه صورت گرفته در مورد سویا معلوم شد که دوره حضور علفهایهرز بر تعداد دانه در غلاف تأثیر بسیار معنیداری دارد به نحوی که با طولانی شدن دوره حضور علفهایهرز تا مرحله رسیدگی، 16 درصد کاهش تعداد دانه در غلاف نسبت به تیمار عاری از علفهایهرز مشاهده شد (عباسیان و همکاران، 1380). احتشامی و همکاران (1384) اظهار داشتند رقابت از مرحله ظهور پنجمین گره سویا به بعد، باعث کاهش معنیدار تعداد دانه در غلاف شد. اما کاهش تعداد دانه در غلاف در اثر رقابت علفهایهرز با سویا نسبت به سایر اجزاء عملکرد همبستگی کمتری با درصد کاهش عملکرد داشت. به علاوه این محققان به نقل از چانل و وانآکر گزارش کردند که رقابت علفهایهرز در طول فصل رشد باعث کاهش تعداد دانه در غلاف نمیشود. در آزمایش دیگری نیز مشاهده شد که افزایش دورههای تداخل علفهایهرز اثر معنیداری بر تعداد دانه در غلاف لوبیا نداشت (احتشامی و همکاران، 1384). سمائی و همکاران (1385) به استناد هادیزاده و رحیمیان اظهار داشتند که تعداد دانه در غلاف در تیمار آلوده به علفهایهرز دچار کاهش نشد. ایزدیدربندی و همکاران (1382) در مطالعه بر روی رقابت علفهایهرز و لوبیا به این نتیجه رسیدند که تعداد دانه در غلاف در حضور علفهایهرز سوروف و تاجخروس کاهش پیدا نکرد.
2-3-5 تأثیر زمان وجین بر وزن صد دانه
ایزدیدربندی و همکاران (1382) در مطالعه رقابت علفهای هرز سوروف و تاجخروس با گیاه لوبیا گزارش دادند که وزن صد دانه لوبیا تحت اثر رقابتی سوروف و تاجخروس قرار نگرفت. سمائی و همکاران (1385) نیز به نقل از هادیزاده و رحیمیان عدم اختلاف در وزن صد دانه سویا را در حضور علفهایهرز اعلام کردند. احمدی و همکاران (1383) با بررسی رقابت علفهایهرز و لوبیا به این نتیجه رسیدند که طول دوره حضور علفهایهرز بر وزن صد دانه لوبیا اثر گذاشته و باعث کاهش آن گردیده است. به طور مشابه احتشامی و همکاران (1384) در مطالعهای اظهار کردند که زمان حذف تداخل علفهایهرز تأثیر زیادی بر وزن هزار دانه سویا داشت و حضور علفهایهرز سبب کاهش وزن هزار دانه سویا شد.
2-3-6 تأثیر زمان وجین بر شاخص برداشت گیاه زراعی
ایزدیدربندی و همکاران (1382) اظهار داشتند که شاخص برداشت لوبیا تحت تأثیر علفهایهرز قرار نگرفت چون عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک در اثر رقابت به یک نسبت و به موازات هم کاهش یافتند. سمائی و همکاران (1385) به نقل از صادقی و همکاران عدم اختلاف معنیدار در شاخص برداشت سویا در رابطه با حضور علفهایهرز را عنوان کردند. اما محمدی و همکاران (2004) در مطالعهای نتیجه گرفتند که شاخص برداشت نخود به طور قابل توجهی تحت تأثیر تداخل علفهایهرز قرار گرفت به طوری که افزایش زمان حضور علفهایهرز شاخص برداشت را کاهش داد. با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده در این آزمایشات، بررسیهای بیشتر در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
2-3-7 تأثیر زمان وجین بر مادهخشک گیاه
وصال و همکاران (1382) در مطالعهای مشاهده کردند که طولانی شدن تداخل علفهایهرز باعث کاهش مادهخشک در گیاه زراعی نخودایرانی شد. آلودگی در تمام فصل رشد و نمو نخود در تبریز و کرمانشاه به ترتیب منجر به کاهش 7/60 و 3/51 درصدی مادهخشک نخود در مقایسه با تیمار شاهد بدون علفهرز شد. به علاوه این محققان به استناد بان و کوکولا اظهار داشتند که اثر مثبت کاهش رقابت علفهایهرز در افزایش تجمع مادهخشک در نخود و در نهایت در عملکرد دانه منعکس میشود. در این مطالعه همچنین مشاهده گردید که وزنخشک علفهایهرز پس از 30 روز از کاشت حدود 8 برابر وزنخشک نخود بود. وجین علفهایهرز باعث افزایش مادهخشک نخود شد به نحوی که مادهخشک نخود در تیمار عاری از علفهرز 3 برابر مادهخشک نخود در تیمار تداخل علفهرز در تمام فصل رشد و نمو گیاه زراعی بود. در مطالعهای روی گیاه ذرت مشخص شد که مادهخشک ذرت در مرحله 8 برگی در تیمار عدمکنترل و کنترل دیرهنگام در مقایسه با شرایط عاری از علفهرز بین 45 تا 80 درصد کاهش یافت (جانسون و هاورزتاد30، 2002).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد ماده‌ی، ویژگی‌های، لایه‌ای

2-3-8 تأثیر زمان وجین بر عملکرد گیاه زراعی
جانسون و هاورزتاد (2002) گزارش کردند که سبز شدن سریعتر و حضور طولانیتر علفهایهرز منجر به کاهش بیشتر عملکرد گیاه زراعی میشود. حضور یولافوحشی تا 40 روز بعد از سبز شدن میتواند عملکرد کلزا را به میزان 61 درصد کاهش دهد (دائوگوویچ و همکاران، 2002). عملکرد برنج در تیمار عاری از علفهرز 3/6 تن و در تیمار تداخل تمام فصل 2/3 تن در هکتار بود که نشانگر کاهش 49 درصدی عملکرد برنج در رقابت با علفهرز است (زند و همکاران، 1383). حداکثر کاهش عملکرد در گیاه سویا در تیمار آلوده به علفهایهرز تا مرحله رسیدگی بود. عملکرد سویا در این مرحله نسبت به تیمار عاری از علفهرز تا این مرحله نزدیک به 80 درصد کاهش نشان داد (لک و همکاران، 1384). رقابت تمام فصل علفهایهرز در تبریز و کرمانشاه به ترتیب منجر به کاهش 4/66 و 3/43 درصدی عملکرد نخودایرانی نسبت به شاهد بدون علفهایهرز شد (وصال و همکاران، 1382). در مطالعه بر روی رقابت علفهایهرز بر عملکرد سویا مشخص شد که تداخل تمام فصل سلمهتره منجر به کاهش عملکرد سویا شد (کروک و رنر31، 1990). آقاعلیخانی و همکاران (1384) با مطالعه گیاه لوبیاچیتی اظهار کردند که همجواری طولانی مدت علفهایهرز با لوبیاچیتی به طور معنیداری باعث کاهش عملکرد دانه لوبیاچیتی میشود به نحوی که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به تیمار تداخل تمامفصل بود. محمدی و همکاران (2004) نشان دادند که بسته شدن کانوپی نخود ایرانی استقرار و توان رقابتی علفهایهرزی را که بعدا سبز میشوند کاهش میدهد. دیگر محققان نیز گزارش دادند که استقرار و رقابت علفهایهرز به دنبال بسته شدن کانوپی کاهش مییابد (ایزدیدربندی و همکاران، 1382). احتشامی و همکاران (1384) به نقل از وانآکر و همکاران گزارش کردند که افزایش عملکرد همراه با افزایش طول دوره عاری از علفهرز، به دلیل کاهش مادهخشک علفهایهرز است. باقلا در رقابت با علفهایهرز ضعیف است لذا برای موفقیت در تولید یک محصول خوب بایستی با روشهای مکانیکی و شیمیایی با علفهایهرز آن مبارزه کرد. برای مشکل علفهایهرز چندسالهوحشی و علفهایهرز برگباریک باید در پاییز آنها را با وجین از بین برد و همچنین در بهار بین ردیفهای کشت را نیز وجین کرد. معمولا برای کنترل شیمیایی علفهایهرز از سموم قبل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید