دانلود پایان نامه

بنابر این عرصه را برای یک حوزه عمومی مجازی آن هم با کارکرد هویتی و فرهنگی به آن توجه شود. اگر مؤلفه‌های‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌ را گفت‌وگو، افکارعمومی‌ و کنش‌ بدانیم‌، شبکه های اجتماعی بستر مناسبی‌ برای‌ ظهور و تجلی‌ هر یک‌ از اینهاست‌. شهروندان‌ می‌توانند ازطریق‌ شبکه های اجتماعی به‌ گفت‌وگو و تعامل‌ پیرامون‌ مسائل‌ و موضوعات‌ مورد علاقه‌، بروز و نمود نشانه های فرهنگی و هویتی و ارزشها و هنجارهای خود در این فضا بپردازند و از این‌ طریق‌ افکارعمومی‌ شکل‌ بگیرد و هر یک‌ می‌توانند در مخالفت‌ یا موافقت‌ با یک‌ مساله‌ و موضوع‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دست‌ به‌ کنش‌ مناسب‌ بزنند. وقتی‌ انسان‌ درباره‌ عموم‌ «(Public) می‌اندیشد، مبادلات‌آزادانه‌ ایده‌ها و اندیشه‌های فرهنگی، هویتی، اجتماعی، سیاسی ویژه هریک از اعضا را در ذهن‌ تصورمی‌کند. فضای ارتباطی در فیس بوک به عنوان یک فضای عمومی به کاربران این امکان را می دهد که مشارکت‌ زیادی را که یکی از بارزترین کارکردهای این شبکه است در انتقال، حفظ ارزشها و هنجارهای فرهنگی و هویتی داشته باشند و مشارکت کاربران به عنوان شهروندان فضای واقعی در امور فرهنگی مختلف که در راستای هویت فرهنگی آنان‌ است‌ را برانگیزد.

مقدمه:
پژوهش علمی، بررسی نظام‏ یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی درباره ی پدیده‏‏های طبیعی است که روابط احتمالی بین این پدیده‏ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می ‏شوند. بنابراین برای بررسی نظام یافته وکنترل شده، باید روش‏هایی به کار گرفته شوند که این خصوصیات در آن‏ها، موجود باشد تا با استفاده از آن‏ها، بتوان به نتایج دقیق و علمی رسید.
در فصل قبلی ، نظریه‏ها و دیدگاه‏های اندیشمندان، سابقه تحقیقات پیشین و چارچوب نظری پژوهش ارائه شد. برای تحلیل و بحث در مورد نتایج به اطلاعاتی معتبر نیاز است که این اطلاعات توسط شیوه ی نظام‏مندی به‏دست می آید. در این فصل، فرآیندی که طی آن، دسترسی به اطلاعات و داده‏های تحقیق به شیوه علمی و منظم به دست آید که به روش‏شناسی شهرت دارد، معرفی می شود. بنابراین در این فصل به معرفی روش تحقیق، واحد تحلیل، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‏گیری، تکنیک گردآوری اطلاعات، تکنیک پردازش داده‏ها، اعتبار و اعتماد ، قلمرو زمانی و تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و برخی متغیرهای پژوهش می‏پردازیم.
1-3- نوع و روش تحقیق
این پژوهش از نوع اکتشافی و روش انجام آن پیمایش است این روش وسیله‌ای جهت کسب اطلاعات می‌باشد. پیمایش، روشی است برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق (ازکیا، 333:1382).
اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه به کل جامعه آماری است. پیمایش ها برخلاف تحقیقات میدانی و اسنادی، خود به تولد داده های مورد نیاز می پردازند که از نظر علمی و همچنین به منظور جلب مشارکت افراد مورد مطالعه مفیدند، محقق با این افراد در کنش متقابل می باشد. (ازکیا، 335:1382)
تحقیقات پیمایشی دارای روالی بسیار نظام مند و استاندارد شده است که به طور خلاصه سه تفاوت عمده با تحقیقات میدانی دارد. اول آنکه سعی می شود در گردآوری داده ها، پرسشگر و محقق به گونه ای با پاسخگویان برخورد کنند که با تمام آنها روابطی مشابه داشته باشند و پاسخگویان به پرسش های یکسان پاسخ دهند تا همه در وضعیت یکسانی قرار بگیرند، دوم اینکه به نمونه گیری و مساله تعمیم نتایج توجه می شود و سوم آنکه سنجیدارهای استاندادی را برای تحقیق داده ها در نظر می گیرد تا اگر تحلیلگران دیگری بخواهند همین مجموعه از داده ها را تحلیل کنند به نتایج مشابهی دست یابند (بلالاک،102:1372).
خواهندگرفت.
2-3- واحد تحلیل

با توجه به اینکه موضوع ما در این پژوهش بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی مربوط به دانشجویان بوده ، واحد تحلیل فرد می‌باشد و گروه (دانشجویان) به عنوان سطح تحلیل در تحقیق محسوب می‌شود.
3-3- جامعه آماری
با توجه به هدف این تحقیق، جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی در نظر گرفته شده است که با توجه به آمار کسب شده تعداد کل این دانشجویان 5219 بوده است.
4-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری
برای دسترسی به کلیه جمعیت آماری از طریق فرمول کوکران ((z^2 pq)/d^2 )/(1+1/N((z^2 pq)/d^2 -1)) N= ، حجم نمونه 375 نفر به‌دست آمد که تعداد 380 پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شده است.
1-4-3- روش نمونه گیری
در اینجا، از دو روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه و تصادفی ساده استفاده شده است که به توضیح این دو روش می پردازیم:
نمونه گیری طبقه ای، روشی برای دستیابی به درجه بالاتری از معرف بودن را به دست می دهد. در نمونه گیری طبقه ای به جای آنکه نمونه خود را یکسره از کل جمعیت انتخاب کنیم، اطمینان می یابید که تعداد مناسبی از عناصر از زیر مجموعه های همگون جمعیت انتخاب می شود(ببی، 458:1385).
در مرحله اول دانشجویان را بر اساس دانشکده محل تحصیل آنها طبقه بندی کرده و جدول توزیع افراد جامعه را بین هر یک از طبقات تهیه کردیم.
نسبت درصد و سهم هر یک از طبقه ها را در کل جمعیت جامعه محاسبه کردیم.
با توجه به سهم هر طبقه در جامعه، نسبت و سهم آن طبقه در افراد نمونه نیز معین کردیم.
در آخرین مرحله، با استفاده از روش نمون
ه گیری تصادفی هدفمند تعداد افراد نمونه هر طبقه را از بین کل همان طبقه انتخاب کردیم. از تکنیک تصادفی به این دلیل استفاده که افراد مورد مطالعه تقریبا از سنخیت متعادل یعنی جوان بودن، دانشجو و علوم انسانی بودن برخوردارند و درضمن با این دلیل از نمونه گیری هدفمند استفاده می شود که افراد مورد مطالعه حتما در دو جنس دختر و پسر لازم است از کاربران فیس بوک باشند و یا اگر به دلیل یا دلایلی ارتباطشان قطع شده است در زمان گذشته این ویژگی را برای خود داشته اند. بنابراین از دانشجویان می بایستی در رابطه با این شبکه یا تجربه زیست شده، یا تجربه موجود سوال شود. که بدین ترتیب از 380 پرسشنامه، توزیع پرسشنامه ها بین دانشکده به این شرح است: دانشکده ادبیات و علوم انسانی53، اقتصاد:19، الهیات و معارف انسانی34، تربیت بدنی و علوم ورزشی 29، جغرافیا 32، حقوق و علوم سیاسی 41، کتابداری و اطلاع رسانی 3، روانشناسی و علوم تربیتی 28، زبان و ادبیات خارجی56، علوم اجتماعی40 و مدیریت45 پرسشنامه
5-3- تکنیک گردآوری اطلاعات

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدی ، Value، F-statistic، (1,

در این پژوهش دو تکنیک برای گرد آوری اطلاعت مورد استفاده قرار گرفته است:
مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی: از این تکنیک برای گردآوری اطلاعات مبانی نظری و تحقیقات پیشین استفاده شده است.
پرسشنامه: از این تکنیک برای بدست آوردن جواب سوالات مطرح شده در پژوهش و تبدیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها برای رسیدن به یک تحلیل کیفی استفاده می شود.این پرسشنامه شامل چهار بخش است: بخش اول شامل سوال‌های مربوط به اطلاعات فردی و ویژگی‌های اجتماعی و بخش دوم شامل اطلاعات مربوط به نوع و میزان استفاده از فیس بوک و بخش سوم شامل سوالاتی است که میزان استفاده از ویژگی های فیس بوک را در راستای اقدامات دینی، فرهنگی و ملی می سنجد و بخش چهارم شامل سوالاتی است که پایبندی دانشجویان را به هویت فرهنگیشان در فیس بوک با گنجاندن سوالاتی که دربرگیرنده مقولات و شاخص های هویت فرهنگی است را به صورت گویه با طیف پنج درجه‌ای لیکرت می سنجد.
6-3- تکنیک پردازش داده ها
بعد از بازبینی و کنترل پرسشنامه ها و تهیه جداول اولیه، اطلاعات کیفی پرسشنامه به داده‏های کمی تبدیل شد و سپس داده ها وارد نرم افزار Spss شده و برای پردازش آن‌ها از نرم افزار Spss21 در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
7-3- اعتبار
اعتبار یا روایی (validity) به میزان دقت شاخص ها و معیارهایی که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده، اشاره دارد. اگر سخن از اعتبار و روایی می کنیم منظور آن است که سوال های طراحی شده پرسشنامه، آیا واقعا آنچه را باید اندازه گیری کند، اندازه گیری کرده است؟ مطابق نظر کوک و کمپ بل ابزار مناسب می تواند مفهوم مورد نظر را به درستی اندازه گیری کند.
برای روایی این پژوهش از روایی صوری استفاده شد. به گونه ای که پس از تهیه پرسشنامه، از جانب چند داور از جمله استاد راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفت. بعد از جمع‏آوری دیدگاه‏ها و داوری‏های انجام شده، اصلاحات چندی در پرسشنامه مقدماتی اعمال شد و به جمع‏بندی واحدی منتهی گردید. اصلاحات انجام شده در پرسشنامه شامل اصلاح جمله‏بندی‏ها و ادبیات برخی گویه ها، تغییر زیر مقوله برخی مقوله‏ها و حذف یا اضافه کردن پاره‏ای از مقوله‏ها و زیر مقوله‏ها بوده است. پس از گردآوری و اعمال نظرات داوران پرسشنامه نهایی تدوین شد.
8-3- اعتماد
اعتماد یا پایایی(Reliability) آن است که افراد مختلف در مورد یک مساله و شرایط همانند به گزارشها و مشاهداتی همانند یا تقریبا مشابه برسند. بنابراین اگر چندین بار آزمودنی را تحت شرایط یکسان اندازه گیری کنیم، نتیجه های بدست آمده می بایست یکسان باشد.
پایایی ابزار اندازه گیری حتما قبل از به کاربردن آن در مطالعات مختلف معین شود. تخلف از این قاعده هنگامی جایز است که در مطالعات قبلی قابلیت اعتماد رضایت بخشی برای ابزار مورد نظر بدست آمده باشد. (ازکیا،516:1382)
در این تحقیق تعداد 50 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون، جمع آوری شده و توسط نرم افزار spss آلفای کرونباخ برای هر متغیر و آلفای کل پرسشنامه8% بوده است.
9-3- قلمرو زمانی
شروع کلیات این تحقیق، از اوایل زمستان 1391 و پایان آن در خرداد 92 بوده است.
10-3-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

1-10-3- تعریف نظری مفاهیم
هویت فرهنگی: هویت فرهنگی احساس تعلق و همبستگی به جامعه و فرهنگ آن است. به گونه ای که در رفتار اعضاء تأثیر گذارد و این رفتار درمقابل هنجارها و ارزشهای جامعه، احساس تعهد وتکلیف کند و در امور مختلف آن مشارکت جوید. انتظارات جامعه را از خود پاسخ دهد و در مواقع بحرانی سرنوشت جامعه و غلبه بر بحران برای اومهم باشد(علیخانی،201:1383).
نشانه های فرهنگی: عبارتند از علائمی که معنا را از طریق رابطه شان با دیگر نشانه ها تولید می کنند یا حامل آنند. نشانه ها به عنوان یکی از سرمایه ها و زیر مجموعه های داشته های فرهنگی هر ملت و جامعه محسوب می شود، نشانه ها نمایانگر بخشی از هویت یک قوم یا ملت است.
ارزش ها: « ارزش، یک نوع درجه‏بندی، طبقه‏بندی و امتیازدهی پدیده‏ها است از خوب تا بد، یا ازمثبت تا منفی» (رفیع‏پور، 1389: 269).
ارزش‏های اجتماعی: الگوها و ارزش‏هایی که در جامعه ارزش یا ضدارزش تلقی می‏شوند (حقیقی‏نیا، 1390: 14).
ارزش‏های اجتماعی را می‏توان در یک دسته‏بندی به دو دسته تقسیم کرد:
ارزش‏های سنتی: منظور قالب‏های اندیشه، رفتار و زندگی است که در هر جام
عه‏ای بنیاد زندگی اجتماعی را تشکیل می‏دهد و از نسلی به نسل دیگر انتقال می‏یابد. در جامعه و فرهنگ سنتی همه چیز تابع ارزش و هنجارهایی است که از گذشتگان به ارث رسیده است.
ارزش‏های مدرن: منظور علایق، گرایشات و ارزش‏هایی است که مربوط به جامعه مدرن می‏باشد و گاهی در تقابل با ارزش‏های سنتی قرار می‏گیرد (کروبی، 1388: 52).
فضای معنایی: فضا با روابط بین حداقل دو جزء تعریف می شود. فضای معنای برساخته اجتماعی پویا، چند بعدی و متغیری است. فضا برساخت و تجلی مادی روابطی اجتماعی است که مفروضات و اعمال فرهنگی را نشان می دهد(بارکر:803،1955).
جنس: منظور نوع جنسیت افراد می باشد که بر پایه ویژگی‏های بیولوژیکی افراد به دو دسته زن و مرد تقسیم می‏شود.
وضعیت تاهل: در این پژوهش شخصی را متاهل می‌شماریم که دارای سند رسمی ازدواج باشد در غیر این صورت فرد مجرد محسوب می‌شود.
شبکه‏ اجتماعی: شبکه‏های اجتماعی از گروه‏هایی عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند نوع از وابستگی‏ها به هم متصل‏اند


دیدگاهتان را بنویسید