درک تنوع زیستی رودخانه ها و دریاچه ها از طریق تجزیه و تحلیل DNA محیطی

شناخت تنوع زیستی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها با تحلیل دی‌ان‌ای محیطی

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از جانب فیزیکا،یستم های آب شیرین شریان حیات دنیای طبیعی هستند، اما با یک بحران خاموش روبرو هستند. گزارش سال 2022 توسط صندوق جه، حیات وحش نشان داد که جمعیت مهره داران آب شیرین از سال 1970 به میزان 83 درصد کاهش یافته است که نرخ کاهش بسیار بیشتری نسبت به سایر زیستگاه هاست.

سطح فرسایش و ت،یب در طبیعت نگران کننده است، اما ا،یستم ها نیز به اندازه فعالیت های انسان پیچیده هستند. بنابراین داستان ظرافت ها و پیچش های بیشتری دارد. تحقیقات جدید نشان داده است که چگونه تجزیه و تحلیل DNA محیطی (eDNA) از DNA به جا مانده از زندگی و مرگ ارگ،سم ها می تواند اسرار پنهان در جریان های آب شیرین، رودخانه ها و دریاچه ها را آشکار کند. این موضوع امید جدیدی را برای نظارت موثر بر این ا،یستم های ضروری و حیاتی ایجاد کرده است.

در حالی که ماهی ها و پرندگان معمولا توجه را به خود جلب می کنند، تنوع زیستی آب شیرین شهری پنهان است که تعداد کمی از ،نان آن را می شناسند. بی مهرگان کلان مانند مگس ها و مگس ها نقش مهمی در ا،یستم های سالم دارند. آنها برای دهه‌ها پایش شده‌اند و می‌توانند دید دقیق‌تری از نحوه واکنش زیستگاه‌های آب شیرین به آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انس، به ما ارائه دهند.

درک تنوع زیستی رودخانه ها و دریاچه ها از طریق تجزیه و تحلیل DNA محیطی

می توان ادعا کرد که دانش ا،یستم های آب شیرین هرگز مهمتر از این نبوده است. برای انجام این کار به طور موثر، نظارت گسترده ای در مورد گونه های موجود مورد نیاز است. این تنها با ادغام روش‌های جدید، از جمله تجزیه و تحلیل DNA محیطی، با برنامه‌های پایش سنتی قابل دستیابی است.

بسیاری از نظارت بر تنوع زیستی آب شیرین در حال حاضر بر روی گروه نسبتاً محدودی از حیوانات متمرکز است. مانند ماهی ها و بی مهرگان بزرگ، آنها متمرکز کننده هستند و روش های انجام این کار نیز محدودیت هایی دارد.

اما استفاده از DNA محیطی مزایای زیادی دارد. این به راحتی استاندارد و خودکار است. جمع آوری نمونه آسان است، نیاز به تخصص ندارد و امکان مشارکت شهروندی دانشمند را فراهم می کند. طیف وسیع تری از موجودات از جمله موجودات کوچکتر را می توان شناسایی کرد و نکته مهم این است که این روش باعث بی ثباتی و هرج و مرج در محیط نمی شود.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل DNA محیطی محدودیت هایی دارد. برخلاف روش‌های سنتی که ماهی‌های منفرد را شمارش می‌کنند، این روش قادر به تشخیص ماهی‌های کوچک و بزرگ نیست. این روش همچنین فاقد مجموعه داده های غنی چند دهه ای است که با استفاده از روش های تحلیلی سنتی جمع آوری شده اند. این می تواند استفاده از نتایج DNA محیطی را برای افزایش آگاهی از سیاست های حفاظتی دشوار کند.

دانشمندان در حال حاضر برای پر ، شکاف بین تحقیقات و اقدامات عملی در دنیای واقعی برای محافظت از ا،یستم ها کار می کنند. این دانش تازه به دست آمده کلید توسعه راه حل های مدیریتی موثر است و می تواند آینده روشن تری را برای ا،یستم های ارزشمند آب شیرین تضمین کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85511105/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C