در خانه گفتگوی انتخاباتی دانشگاه تهران چه گذشت؟


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه تهران گفت: جناح های مختلف سیاسی در فضایی محترمانه در خانه گفت وگوی انتخابات دانشگاه تهران به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. فضای مورد نیاز نخبگان سیاسی کشور برای اجرای واقعی سیاست های جمهوری اسلامی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85391997/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA