دعوت به حضور دانش بنیان ایرانی در بزرگترین نمایشگاه کشاورزی شرق آفریقا


تهران – ایرنا – غرفه شرکت های دانش ایر، با حمایت 70 درصدی سازمان بین المللی توسعه همکاری های علمی و فناوری در بزرگترین نمایشگاه بخش کشاورزی شرق آفریقا برپا می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85439892/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C