رئیس جمهور منصوب شد، دبیر و رئیس مرکز ملی هوش مصنوعی


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری با صدور حکمی «محمد سعید سرافراز» را به سمت دبیر شورا و رئیس مرکز ملی هدایت هوش مصنوعی منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85402300/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF