راز هوش مصنوعی و چالش های توسعه این پدیده قرن در ایران


تهران – ایرنا – کاهش تعداد محققان و متخصصان در حوزه هوش مصنوعی به دلیل فرار مغزها و همچنین نبود زیرساخت قوی و یکپارچه فناوری اطلاعات، توسعه من، پدیده قرن حاضر را در کشور با چالش مواجه کرده است. . راه حل های اصلی برای غلبه بر این چالش ها چیست؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85429908/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86