راه اندازی خط تولید صنعتی داروی فاکتور هشت با همت دانشگاهیان


تهران- ایرنا- متخصصان شرکت معروفیه پس از بومی سازی دانش فنی موفق به راه اندازی خط تولید صنعتی داروی نو،یب فاکتور هشت شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428013/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7