ربات های آینده یک قدم جلوتر از آتش سوزی جنگل ها خواهند بود


تهران- ایرنا- پژوهشگران یک مرکز فناوری در استرالیا در حال توسعه فناوری رباتی هستند که بتواند به طور مستقل در جبهه های آتش طبیعی حرکت کند و اطلاعات ارزشمندی را برای نیروهای آتش نش، ارسال کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427996/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF