ربات های راه دور یک ربات چهار پا را از فضا کنترل کنید


تهران – ایرنا – برای اولین بار یک فضانورد توانست عملکرد چندین سامانه رباتیک از جمله ربات چهار پا را از راه دور کنترل کند که گامی مهم در توسعه عملیات رباتیک از راه دور در ماموریت های فضایی آینده محسوب می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85371962/%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7