رفع آلودگی هوا در محیط های بسته با سیستم تصفیه و ضدعفونی هوا پلاسما


تهران- ایرنا- یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سیستم تصفیه و استریل هوا پ،ما شده که یک پنجم قیمت نمونه های خارجی است و در محیط های بسته مانند منازل و بیمارستان ها استفاده می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85361971/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C