رهایی از اقتصاد نفتی با پیوند دادن پایگاه های دانش به بازار


تهران-ایرنا-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های دانش بنیان مشکل کنونی این حوزه را در دسترسی به بازارهای داخلی و جه، دانست و گفت: تبدیل زبان دانش بنیان ها به حوزه صنعت در حوزه صنعت. کوتاه مدت بازار را برای فعالان نوآوری تقویت می کند و در نهایت زمان رهایی از اقتصاد نفتی فرا می رسد و البته رونق اقتصاد کشور را در بسیاری از شاخص ها به دنبال خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85358723/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1