رهبری زنان در عرصه علمی کشور / رشد 30 برابری اعضای هیأت علمی


تهران- ایرنا- ،ن به ،وان نیمی از جمعیت فعال کشور همواره سهم مهمی در پیشرفت ایران اسلامی داشته اند. حضور و مشارکت ،ن در آموزش عالی، معیاری برای سنجش عدالت آموزشی و پیشرفت اجتماعی محسوب می شود. این پیشرفت به حدی رسیده است که در سال های اخیر شاهد افزایش 56 برابری تعداد دانشجویان دختر و 30 برابری تعداد اعضای هیأت علمی زن در 50 سال گذشته بوده ایم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414984/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C