روز جهانی پی، فرصتی برای ارتباط با ریاضیات


اصفهان – ایرنا – «پی» را یکی از مهم‌ترین و شگفت‌انگیزترین اعداد کیهان می‌دانند تا جایی که روز جه، دانستن هر چه بیشتر آن و ارج نهادن به ریاضیات در نظر گرفته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417600/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA