روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد از سال 1403 آغاز شد


تهران-ایرنا- روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد برای پذیرش در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،تی و غیر،تی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1403 آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395190/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF