زمینه سازی برای ایجاد پایگاه های دانش در منطقه آزاد تجاری ماکو.


تهران- ایرنا- با امضای تفاهم نامه همکاری رایزنی علمی معاونت با سازمان منطقه آزاد ماکو، شرکت های دانش بنیان تاسیس و ا،یستمی مبتنی بر فناوری، نوآوری و دانش در این طرح تجاری ایجاد می شود. منطقه

منبع: https://www.irna.ir/news/85420339/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85