زمینه های مشارکت مردمی در عرصه تولید و اقتصاد دانشی فراهم است


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در پیامی به من،ت عید نوروز با اشاره به تحولات و اقدامات صورت گرفته در دوره جدید فعالیت معاونت رئیس جمهور، رفع موانع و هموارسازی برجام را ،وان کرد. راهکاری برای مشارکت شرکت‌ها و افراد دانش‌بنیان در عرصه تولید و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و مهم‌ترین روندهای مجلس در این دوره را برشمرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85423170/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85