زیرساخت های لازم برای تولید نهال در کشور ایجاد می شود


تهران – ایرنا – مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و صندوق حمایت از توسعه نهال به منظور ایجاد و گسترش تفاهم و همکاری متقابل برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه باغب، تفاهم‌نامه همکاری مش، امضا ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384849/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF