ساخت اولین ضبط کننده امواج جهت دار در موسسه تحقیقات اقیانوس شناسی

ساخت اولین دستگاه موج‌نگارِ جهتی در پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از موسسه ملی علوم اقیانوسی و جوی، یکی از اعضای هیات علمی و مدیر اجرایی این پروژه در این باره گفت: شناخت پدیده های مختلف از جمله آب و هوا، سامانه های موجی، جریان ها و دیگر پدیده های طبیعی مست،م جمع آوری داده های مید، با دسترسی به جدیدترین و دقیق ترین تج،ات از این رو «نخستین ضبط کننده موج جهت دار» با هدف شناخت رژیم امواج در محیط های دریایی و اقیانوسی طراحی و ساخته شد.

سید مسعود محمو، وی با اشاره به گر، دستگاه های اندازه گیری هیدرودینامیکی و محدودیت ،ید و واردات این تج،ات از کشورها به دلیل تحریم ها، گفت: در سال های اخیر نگاه ویژه ای به موضوع دستگاه های اندازه گیری مید، در تحقیقات انجام شده است موسسه؛ به همین منظور در قالب طرح فناوری مصوب شورای پژوهش و فناوری، موفق به ساخت دستگاه ضبط امواج جهت دار در پژوهشگاه شدیم. ،

ساخت اولین ضبط کننده امواج جهت دار در موسسه تحقیقات اقیانوس شناسی

محمو، گفت: با استفاده از این دستگاه می تو،م طیف موج دو بعدی را است،اج کنیم. این دستگاه دوره آزمایش اولیه را پشت سر گذاشته و به مرحله ای رسیده است که برای اولین بار به دریا پرتاب می شود و آزمایشات اصلی در سواحل ج،ی و دریای ،ر انجام می شود. ،

وی در خصوص صرفه جویی ارزی در ساخت این دستگاه که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است، گفت: ساخت این دستگاه حدود 7 تا 8 هزار دلار برای ،ت هزینه دارد، ی،ی حدود 90 درصد نسبت به نمونه خارجی آن. زیرا باعث صرفه جویی در کشور می شود.

یکی از اعضای بدنه علمی پژوهشکده گفت: پس از گذراندن مراحل پای، جمع آوری داده های آزمایشی، فاز تولید و فروش سفارشی را در دستور کار قرار خواهیم داد و تمامی دانشگاه ها، سازمان ها و پژوهشگران دریایی و همچنین شرکت های مشاور، می تواند از این دستگاه استفاده کند. به ،وان قرارداد فروش اولین نمونه از این دستگاه در حال حاضر در حال تنظیم و معاوضه می باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85512883/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C