ساخت دستگاه تبدیل دی اکسید کربن به سوخت + فیلم


تهران – ایرنا – محققان موسسه فناوری ماساچوست آمریکا با تبدیل این گاز آلاینده به نوعی نمک و استفاده از آن در پیل سوختی برای تولید برق، دستگاهی برای کاهش سطح دی ا،ید کربن موجود در هوا ساخته اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85348545/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85