سازمان تحقیقات علمی برای رفع نیازهای فناورانه با دانشگاه علوم انتظامی الامین همکاری می کند


تهران – ایرنا – سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران با هدف رفع نیازهای فناورانه و ایجاد سرگرمی با دانشگاه علوم انتظامی امین همکاری خود را آغاز کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85454439/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C