سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تقلب در آزمون فرهنگیان داوطلبان مجددا هشدار داد


تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور بار دیگر نسبت به تقلب داوطلبان آزمون فرهنگی و سوء استفاده مؤسسات سودجو در استفاده از ،وان ارزشیابی در نام و نشان خود هشدار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85354684/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86