سرماخوردگی یا کووید-19؟ برخی از سلول های T با هر دو مبارزه می کنند


تهران – ایرنا – محققان موسسه ایمونولوژی لویولا در سن دیگو کالیفرنیا با دانش جدید از توانایی سلول های T محافظ در هدف قرار دادن همزمان ویروس ها، در تلاش هستند وا،نی برای مبارزه با انواع مختلف ویروس ها ایجاد کنند. برای ویروس کرونا.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369313/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF