سفر کانگورو استرالیایی به ماه


تهران – ایرنا – نخستین کاوشگر استرالیایی روی ماه با الهام از نام کانگورو، جانور ملی این کشور، “رو ور” نام گرفت و قرار است اوایل سال 2026 به ماه پرتاب شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392818/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF