سمپوزیوم دانشکده بین المللی مطالعات مغز به مدت دو روز برگزار می شود


تهران – ایرنا – سمپوزیوم دو روزه دانشکده بین المللی مطالعات مغز (IBRO) با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 29 تا 30 اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85416090/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF